De Wet bodembescherming in bedrijf E-boek


De Wet bodembescherming in bedrijf - none pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: 1994-01-01
AUTEUR: none
ISBN: 9789031211364
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 4,94

UITLEG:

De Wet bodembescherming in bedrijf

...id Het beleid over bodembeheer en bodemsanering is vastgelegd in de Beleidsnota Bodem 2012 (pdf 1,2 MB), gezamenlijk opgesteld door de provincie en de gemeenten Arnhem en Nijmegen (het bevoegd gezag Wet Bodembescherming) ... Beleidsblad Bodemsanering Wet bodembescherming ... ... . De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) beschrijft of en zo ja, hoe een bedrijf dit moet doen. Het Activiteitenbesluit verwijst naar de NRB. De zorgplicht is van toepassing op degene die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 Wbb. Om te zorgen dat we zorgvuldig met de bodem omgaan, heeft de overheid regels opgesteld. Deze staan in de Wet bodembescherming. Als bedrijf kunt u te maken krijgen met deze regels. Bijvoorbeeld als u een bodemsanering a ... Eenvoudig zoeken - Overheid.nl | Wetten.nl ... . Om te zorgen dat we zorgvuldig met de bodem omgaan, heeft de overheid regels opgesteld. Deze staan in de Wet bodembescherming. Als bedrijf kunt u te maken krijgen met deze regels. Bijvoorbeeld als u een bodemsanering aanvraagt of een bodemonderzoek uitvoert. Door SIRA Consulting is onderzoek verricht naar de gevolgen van het wetsvoorstel voor de administratieve en uitvoeringslasten («Administratieve en uitvoeringslasten herziening Wet bodembescherming, Onderzoek naar het effect van de herziening van de Wet bodembescherming op de administratieve lasten van bedrijven en de uitvoeringslasten van overheden», 28 juni 2011). Dit zijn de meldingplichtige bedrijven. Andere bedrijven hebben nog een vergunning nodig. Het Activiteitenbesluit en de ministeriele regeling (Activiteitenregeling) stellen regels aan de milieuonderwerpen zoals bodembescherming, luchtemissies, lozingen, afvalscheiding en externe veiligheid. Deze zijn veelal per bedrijfsactiviteit beschreven. Bijvoorbeeld de Wet geluidhinder, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet bodembescherming en de Meststoffenwet. Wanneer een vergunning? De meeste bedrijven in Den Haag vallen onder de Wet milieubeheer. Volgens deze wet bent u verplicht te melden bij de gemeente als u een nieuw bedrijf wilt beginnen. Heeft u een bodemverontreiniging verwijderd, verplaatst of geïsoleerd? Dan stuurt u een evaluatieverslag naar de provincie als u klaar bent met de sanering. De uitvoering van de Wet Bodembescherming ligt bij de omgevingsdiensten. Daar kunt terecht voor de juiste aanvraag-/ meldingsformulieren of voor specifieke vragen. Voor de regio's Midden en West Brabant is de OMWB verantwoordelijk, voor ... Volgens de huidige regeling in de Wet bodembescherming moet degene die de bodem saneert, de sanering zodanig uitvoeren dat daardoor de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft, worden behouden of hersteld, tenzij zich omstandigheden voordoen die verband houden met de bijzondere kenmerken van het geval van verontreiniging (de locatiespecifieke omstandigheden). De Wet bodembescherming (Wbb) bevat de voorwaarden die (kunnen) worden verbonden aan het verrichten van handelingen in of op de bodem. Primair komt bescherming en sanering in de wet aan bod. De wet heeft alleen betrekking op landbodems. Waterbodems vallen onder de op 22 december 2009 in werking getreden Waterwet Beleidsblad Bodemsanering Wet bodembescherming. Titel: Bodemsanering op grond van de Wet bodembescherming (Wbb). Reikwijdte: De regels met betrekking tot bescherming van de bodem hebben betrekking op verontreiniging die is veroorzaakt na 1 januari 1987. Weliswaar maakt artikel 43 van de Wet bodembescherming het mogelijk om de eigenaar of erfpachter te bevelen het onderzoek te verrichten, maar dit is een omslachtige en kostbare weg waarmee de beoogde termijnen voor het in gang zetten c.q. het afronden van de sanering van de betrokken bedrijfsterreinen niet kunnen worden gehaald. De verscheidenheid aan soorten bevelen van de Wet bodembescherming (hierna: Wbb) en de vele mogelijke betrokkenen, samen met de vereiste nuanceringen over de in te zetten instrumenten, leiden tot een veelheid aan beleidsregels. Dit maakt het lastig om de beleidsregel toegankelijk en leesbaar te houden. Als hulpmiddel is een tabel opgesteld. De Interimwet bodemsanering is (voltooid) verleden tijd. Bij Wet van 10 mei 1994 is de Wet bodembescherming uitgebreid met een regeling inzake de sanering van de bodem, de zogenaamde Inbouwwet: de wet waarmee de Interimwet bodemsanering wordt ingebouwd in de...